Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Czcionka:
A- A A+
GŁÓWNA / NASZA OFERTA / REGULAMIN
NASZA OFERTA
REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO W MIĘDZYSZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W EŁKU

 

 1. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest od wschodu do zachodu słońca.
 2. Sprzęt wodny będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością MOS Ełk.
 3. Po zapoznaniu się i zaakceptowaniu poniższego regulaminu można wypożyczyć sprzęt.
 4. Osoba pełnoletnia wypożyczająca indywidualnie turystyczny sprzęt wodny winna okazać pracownikowi MOS dokument tożsamości w celu zanotowania w zeszycie wypożyczeń następujący danych: imienia i nazwiska, adresu i nr. PESEL.
 5. Osobom wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających sprzętu nie wypożyczamy.
 6. Dzieci do lat 14 mogą korzystać ze sprzętu wodnego tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 7. Młodzież w wieku 14 – 18 lat może wypożyczyć samodzielnie sprzęt pod warunkiem, iż każda osoba znajdująca się w łodzi czy w kajaku posiada dokument tożsamości oraz kartę pływacką lub inny dokument stwierdzający umiejętność pływania np.: patent żeglarski, legitymacja ratownika.
 8. Osoba pełnoletnia pełniąca obowiązki kierownika grupy może wypożyczyć większą ilość sprzętu dla swojej grupy.
 9. Osoba wypożyczająca lub kierownik grupy winien sprawdzić ilość i jakość pobranego sprzętu z którego rozliczy się przy zwrocie.
 10. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający nie może odstępować tego sprzętu innej osobie.
 11. Każdy sprzęt pływający jest wyposażony w kamizelki ratunkowe (adekwatnie do ilości osób korzystających ze sprzętu).
 12. Dopuszczalna liczba osób korzystających ze sprzętu wodnego:
  1. kajak – dwie osoby,
  2. kajak CANOE – zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
  3. łódź wiosłowa- zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu,
  4. rower wodny – zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu.
 13. Usterki w wypożyczanym sprzęcie należy zgłaszać przed wypłynięciem. Usterki wykryte po powrocie uznane będą za dokonane przez wypożyczającego.
 14. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie sprzętu odpowiada osoba wypożyczająca lub kierownik grupy. Opłata za szkody będzie pobierana przy zwrocie sprzętu wg cennika MOS.
 15. Zakup karnetu na rower wodny czteroosobowy upoważnia do korzystania z roweru dwuosobowego, natomiast karnet zakupiony na rower dwuosobowy nie upoważnia do korzystania z roweru czteroosobowego.
 16. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest po wykonaniu usługi.
 17. Opłata minimalna naliczana jest jak za ½ godziny korzystania ze sprzętu, powyżej ½ godziny opłata naliczana jest jak za pełną godzinę.
 18. Nauczyciel zatrudniony w MOS Ełk podczas zajęć dydaktycznych z młodzieżą korzysta ze sprzętu nieodpłatnie.
 19. Pracownicy MOS Ełk korzystają ze sprzętu rekreacyjnego nieodpłatnie. Pierwszeństwo przy wypożyczeniu sprzętu mają wypożyczenia komercyjne.
 20. Za przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu i egzekwowania wypływających z nich obowiązków użytkownika i wypożyczalni odpowiedzialność ponoszą pracownicy wypożyczalni.
 21. Pracownik wypożyczalni decyduje w sprawach związanych z wypożyczeniem sprzętu – decyzja pracownika jest ostateczna.
 22. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 

Ełk, dnia 24 kwietnia 2013r.

Prawa autorskie © MOS 2016

Facebook