Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Czcionka:
A- A A+
GŁÓWNA / MOS / DOKUMENTY
MOS
DOKUMENTY

Załącznik nr 1/2017

do Uchwały nr 3/2017/2018

Rady Pedagogicznej MOS
z dnia 09.11.2017

 

STATUT

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO

W EŁKU

 

Tekst jednolity z dnia 09.11.2017 r

 

 ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

1.Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku zwany dalej Ośrodkiem jest pozaszkolną placówką oświatowo – wychowawczą prowadzoną przez Powiat Ełcki, działającą na podstawie:

poz. 2781 oraz z 2005r. nr 17, poz.141),

5)   Ustawy  Prawo  oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

 

 1. Ośrodek nosi nazwę „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku”. Siedzibą Ośrodka jest miasto Ełk kod 19-300, ul. Grunwaldzka 10.
 2. Ustalona nazwa Ośrodka używana jest w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej
  i pieczęciach. W innych przypadkach może być używany czytelny skrót nazwy, który brzmi: MOS Ełk.

 

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 

 1. MOS Ełk jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Powiat Ełcki
  z siedzibą  przy ul. Piłsudskiego 4, 19- 300 Ełk .

 

 1. Finansowanie jednostki określa ustawa o finansach publicznych.

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania Ośrodka

                                                                                                  §2

 1. Cele Ośrodka:

 

 1. Zadania Ośrodka:
 1. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży,
 2. organizowanie:
 1. realizowanie programów edukacyjnych i wychowawczo – profilaktycznych,
 2. kształtowanie i rozwijanie u młodzieży postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, podejmowanie inicjatyw
  i pracy zespołowej oraz działań wolontariatu,
 3. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
  w Ośrodku oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Ośrodek,
 4. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb,
 5. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku może realizować zadania także poza swoją siedzibą.
 7. Formy współpracy z rodzinami wychowanków, szkołami, innymi instytucjami
  i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym:

10)   Uczestnicy zajęć w formie wolontariatu, pomagają w organizacji  imprez  sportowych,

eventów i innych uroczystości organizowanych przez  MOS Ełk.

 

ROZDZIAŁ 3

Organy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku

§3

 1. Organami MOS Ełk są:

 

 1. Organy MOS Ełk współdziałają ze sobą w realizacji statutowych zadań przy zapewnieniu swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji
  i uprawnień.
 2. Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do zapewnienia miejsca pracy obrad Rady Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Wychowanków.

 

 1. Dyrektor Ośrodka może wstrzymywać decyzje Rady Rodziców, jeżeli są one niezgodne ze statutem Ośrodka lub prawem.

 

 1. Rada Rodziców może pełnić funkcje opiniotwórcze i wnioskodawcze wobec Rady Pedagogicznej i dyrektora Ośrodka.

 

 1. Rada Wychowanków działa na zasadzie wolontariatu przy wydarzeniach organizowanych  i współorganizowanych przez  MOS Ełk.

 

 1. Samorząd Wychowanków może inicjować akcje wolontariatu związane z działalnością MOS Ełk oraz inne  wynikające  z bieżących potrzeb społecznych.

  Zadania Dyrektora MOS Ełk
  §4

§5

Zadania Rady Pedagogicznej.

Organem kolegialnym Ośrodka jest Rada Pedagogiczna, której kompetencje wynikają
z ustawy Prawo oświatowe Dz.U.2017.0.59 – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

 

 1. Rada Pedagogiczna zatwierdza:

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

§6

Rada Rodziców

1.    W Ośrodku działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków.

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z grup ćwiczebnych danego nauczyciela, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danej sekcji.

 

 1. W wyborach, o których  mowa  w   2  jednego  ucznia  reprezentuje  jeden  rodzic (opiekun  prawny).  Wybory   przeprowadza   się   na   pierwszym   zebraniu   rodziców  w każdym roku szkolnym.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:

  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o którym mowa w ust. 2.

 

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.

 

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora Ośrodka, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Ośrodka.

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną „Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku” obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Ośrodka,
  • na wniosek dyrektora opiniuje podjęcie w Ośrodku działalności przez stowarzyszenia lub inne organizację, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
   i opiekuńczej.

 

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, program ten ustala dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej Ośrodka, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

 

 1. Cele i zadania Rady Rodziców:
  • współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Ośrodka,
  • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Ośrodka,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
  • współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz opiekuńczych Ośrodka,
  • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Ośrodka, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą.

 

 1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

 

 1. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję Ośrodka lub podległych jej pracowników a także przez Radę Pedagogiczną – prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora Ośrodka i ma prawo oczekiwać wyczerpującej pisemnej odpowiedzi.

 

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Ośrodka. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie
  w trakcie realizacji przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

 1. Rada Rodziców może posługiwać się pieczęcią.

                                                                 Samorząd Wychowanków

§7

1. Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka.

 

 1. Organy Samorządu Wychowanków są reprezentantami ogółu wychowanków.

Organami Samorządu Wychowanków w MOS Ełk są:
1.Przewodniczący  Rady Wychowanków ,
2.Rada Samorządu Wychowanków.

 

 1. Radę Wychowanków tworzą kapitanowie wszystkich grup sportowych w MOS Ełk.

 

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Wychowanków określa regulamin uchwalany przez ogół uczestników. Organy Samorządu Wychowanków są jedynymi reprezentantami ogółu uczestników zajęć w Ośrodku.

 

 1. Samorząd Wychowanków uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka i przepisami prawa oświatowego.

 

 1. Samorząd Wychowanków może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Ośrodka,
  a w szczególności realizacji podstawowych praw uczestników zajęć:

 

 1. Wszystkie organy w MOS Ełk współpracują ze sobą w duchu porozumienia i tolerancji,
  w poszanowaniu praw poszczególnych organów do swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

 

 

ROZDZIAŁ  4

Organizacja pracy Ośrodka

 §8

 1. Podstawową jednostką organizacyjną MOS Ełk jest grupa złożona z dzieci
  i młodzieży, którzy uprawiają tę samą dyscyplinę sportu lub wykonują te same zadania. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy rozkład zajęć Ośrodka.

 

 1. Grupy ćwiczebne dzielone są  ze  względu  na  stopień  zaawansowania  szkolenia:

 

 1. Nauczyciel prowadzący kwalifikuje, bądź w trakcie szkolenia może przenosić uczestników zajęć pod względem stopnia zaawansowania wyszkolenia, do poszczególnych grup ćwiczebnych po zasięgnięciu opinii rodziców. Liczba uczestników zajęć w grupie uzależniona jest od rodzaju grupy:
 1. Grupa pływacka może liczyć maksymalnie 15 osób a grupa lekkiej atletyki 25 osób.
 2. Tygodniowy wymiar zajęć dla grupy wynosi 4–8 godzin. Godzina zajęć lekcyjnych wynosi 45 minut. Tygodniowy wymiar zajęć dla grup zaawansowanych może zostać wydłużony do 10 godzin za zgodą dyrektora na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego.
 3. Jednostka zajęć sportowych nie może przekroczyć 3 godzin lekcyjnych.
 4. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny MOS Ełk, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
 5. Arkusz organizacyjny MOS Ełk na każdy rok zatwierdza Starosta Ełcki.
 6. MOS Ełk opracowuje własne programy i plany pracy.
 7. MOS Ełk prowadzi działalność jako placówka  Godziny pracy Ośrodka ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym, powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
 8. Zajęcia w grupach ćwiczebnych prowadzone są w dni robocze, zajęcia w formach okazjonalnych i masowych powinny być prowadzone również w dni ustawowo wolne
  od pracy.
 9. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonym na 5 dni pracy.  Czas pracy nauczyciela  niepełnozatrudnionego  proporcjonalnie zmniejsza  tygodniowy wymiar czasu pracy.

W ramach powyższego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany do realizacji następujących zadań:

1. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio
z uczniami  albo na ich rzecz w wymiarze określonym w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela lub ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust 7  Karty Nauczyciela  tzw. pensum,

2. zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym,

3. tzw. innych czynności i zajęć wynikających  z zadań statutowych Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających
z potrzeb  i zainteresowań  wychowanków: udział w zawodach sportowych, eventach, uroczystościach  o charakterze patriotycznym, itp.

 

 1. Szczegółowe zasady organizowania imprez wyjazdowych (na zawody i zgrupowania sportowe) określa  Regulamin Organizacyjny Międzyszkolnego Ośrodka  Sportowego w Ełku.

 

ROZDZIAŁ  5

Nauczyciele i pracownicy  MOS  Ełk.

§9

 

 1. Zajęcia z uczestnikami prowadzą zatrudnieni nauczyciele. Zasady zatrudniania
  i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne

 

 1. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby – instruktorzy, trenerzy.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę szkoleniowo wychowawczą realizując program szkolenia
  i wychowania w powierzonych mu grupach ćwiczebnych.

 

 1. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg procesu szkoleniowego poprzez:
  • prawidłowe planowanie zajęć szkoleniowych,
  • zapewnienie wychowankom bezpiecznych warunków podczas zajęć,
  • rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć,
  • właściwe wykorzystywanie sprzętu,
  • rzetelne i systematyczne dokumentowanie zrealizowanych zajęć,
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków,
  • stosowanie aktywizujących metod i form treningu,
  • zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii, lekomanii i paleniu tytoniu, reagowanie na naruszenie porządku prawnego, ustalenie przyczyn takiego zachowania oraz stosowanie środków zaradczych w stosunku do wychowanków na terenie MOS Ełk,
  • kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników zajęć.
  • wdrażanie przyjętego programu wychowawczo – profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele i pracownicy obsługują imprezy organizowane przez MOS Ełk.
 2. MOS Ełk zatrudnia pracowników administracyjni i obsługi.

ROZDZIAŁ 6
Uczestnicy Ośrodka

 §10

 1. Zasady rekrutacji uczestników zajęć:
  • uczestnikami stałych grup zajęć sportowych mogą być: dzieci i młodzież szkół z terenu Powiatu Ełckiego,
  • rekrutacje uczestników prowadzą nauczyciele danej sekcji sportowej:
   1. żeglarstwo – od 6 roku życia,
   2. pływanie – od 8 roku życia,
   3. wioślarstwo – od 12 roku życia,
   4. lekkiej atletyki – od 9 roku życia,

Uczestnik zajęć ma prawo odwołać się od decyzji nauczyciela do dyrektora. Dyrektor podejmuje decyzje w tej sprawie po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ  7

Prawa i obowiązki uczestników

§11

 

 1. Uczestnik MOS Ełk ma prawo:
  • uczestniczyć we właściwie zorganizowanym procesie szkolenia,
  • być traktowanym życzliwie i podmiotowo w procesie szkoleniowo – wychowawczym,
  • do poszanowania godności osobistej,
  • zgłaszać dyrektorowi, nauczycielom wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw wychowanków i być poinformowanym o sposobie ich załatwienia,
  • rozwijać zainteresowania i aspiracje w danej dyscyplinie sportu,
  • odwołać się od wymierzonej kary,
  • w przypadku naruszenia praw dziecka – uczestnik ma prawo złożyć skargę ustną lub pisemną do nauczyciela lub dyrektora Ośrodka.

Osoba, do  której  została  złożona skarga po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu danej sytuacji

i w razie potwierdzenia naruszenia praw dziecka ma obowiązek zawiadomić odpowiednie organy.

 

 1. Uczestnik MOS Ełk ma obowiązek:
  • posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do uprawiania danej dyscypliny sportu,
  • systematycznie, punktualnie uczestniczyć w zajęciach,
  • usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach,
  • przestrzegać ogólnych zasad kultury współżycia w grupie,
  • dbać o własne bezpieczeństwo, zdrowie, higienę i rozwój,
  • szanować wspólne mienie, przestrzegać ustalonego ładu i porządku,
  • być zawsze przygotowanym do zajęć – posiadać strój do przebrania i obuwie sportowe,
  • okazywać szacunek nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi zatrudnionym w MOS Ełk,
  • przestrzegać ustaleń władz MOS Ełk i trenerów, postanowień Statutu Ośrodka
   i wewnętrznych regulaminów oraz dbać o dobre imię Ośrodka,
  • godnie reprezentować MOS Ełk na spotkaniach sportowych, w rozgrywkach, respektować zasady rywalizacji, okazywać szacunek dla przeciwnika i decyzji sędziego.

 

 1. Uczestnikom MOS Ełk zakazuje się:

 

ROZDZIAŁ   8

Nagrody i kary

 §12

 

 1. Uczestnik zajęć w Ośrodku może otrzymać nagrodę za:
  • osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych,
  • szczególnie wyróżniające się zachowanie,
  • nienaganną frekwencję,
  • działalność na rzecz Ośrodka,
  • dzielność i odwagę.
 2. Rodzaje nagród dla uczestników zajęć:
  • pochwała nauczyciela wobec grupy ćwiczących,
  • pochwała dyrektora wobec grupy ćwiczących,
  • pochwała dyrektora wobec uczestników całego Ośrodka,
  • dyplom uznania,
  • list pochwalny do szkoły i rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika zajęć,
  • nagroda rzeczowa.
 3. Dyrektor umożliwia pracownikom i wychowankom rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka. Wszystkie konflikty i spory dotyczące wychowanka powinny być rozpatrywane w jego obecności z wzajemnym poszanowaniem praw stron konfliktu.
 4. W przypadku udowodnienia winy uczestnik zajęć może otrzymać karę za:

  nieprzestrzeganie obowiązków uczestnika, posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie Ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez Ośrodek,

 1. Uczestnik zajęć może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedna karę.
  Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej uczestnika. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby nie krótszy niż pół roku na wniosek nauczyciela, Rady Rodziców lub Samorządu Wychowanków.
 2. Rodzaje kar :
  • upomnienie nauczyciela- trenera prowadzącego grupę,
  • upomnienie lub nagana dyrektora Ośrodka udzielone w obecności rodziców,
  • zakaz udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Ośrodek do
   momentu zniesienia kary przez dyrektora Ośrodka na wniosek nauczyciela,
  • zakaz reprezentowania Ośrodka do momentu zniesienia kary przez dyrektora
   Ośrodka na wniosek nauczyciela,
  • przeniesienie do równoległej grupy w Ośrodku.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Ośrodka do skreślenia wychowanka z listy uczestników zajęć w przypadku:
  • otrzymania kary za rozprowadzanie środków odurzających na terenie Ośrodka lub
   w czasie imprez organizowanych przez Ośrodek,
  • otrzymania kary za wykroczenie zagrażające życiu, zdrowiu innych członków społeczności Ośrodka,
  • otrzymanie kary za zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej,
   kradzież lub celowe niszczenie mienia na terenie Ośrodka lub w czasie imprez
   organizowanych przez Ośrodek.
 4. Konflikty między wychowankami rozstrzygają: nauczyciele lub dyrektor Ośrodka.
 5. Konflikt między nauczycielem i wychowankiem rozstrzyga dyrektor Ośrodka.
 6. W przypadku otrzymania kary w ciągu 14 dni uczestnik lub jego rodzice ( opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się do:
  • dyrektora Ośrodka, gdy kara została udzielona przez nauczyciela,
  • do organu prowadzącego, gdy kara została udzielona przez dyrektora Ośrodka,
  • Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego, gdy kara została udzielona przez dyrektora Ośrodka a dotyczy przeniesienia do innej grupy ćwiczebnej lub skreślenia z listy uczestników zajęć.

 

ROZDZIAŁ  9
Warunki pobytu dzieci i młodzieży w MOS Ełk

 §13

 1. Uczestnicy grup ćwiczebnych korzystają z urządzeń, sal i obiektów oświatowych dopuszczonych do eksploatacji dla potrzeb oświatowych pod nadzorem nauczyciela.

 

 1. Miejscem zajęć dla poszczególnych sekcji działających w MOS Ełk jest:
  • sekcja wioślarska – obiekty MOS Ełk przy ul. Grunwaldzkiej 10, akwen Jeziora Ełckiego,
   w okresie zimowym sale gimnastyczne ełckich szkół publicznych.
  • sekcja żeglarska – obiekty MOS Ełk przy ul. Grunwaldzkiej 10, akwen Jeziora Ełckiego,
   w okresie zimowym sale  gimnastyczne ełckich szkół publicznych,
  • sekcja lekkoatletyczna – obiekty MOS Ełk przy ul. Grunwaldzkiej 10, stadion miejski  przy ul. Piłsudskiego i stadion im. K. Skolimowskiej  przy ZS  Nr 1 w Ełku    11 Listopada  24,
  • sekcja pływacka – obiekty  MOS Ełk przy ul. Grunwaldzkiej 10, obiekty MOSiR w Ełku ul. Pilsudskiego 29, akwen Jeziora Ełckiego,
  • w ramach realizacji zajęć wynikających z planu pracy poszczególnych sekcji zajęcia biegowe mogą być przeprowadzone w

 

 1. Za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpiecznego przebywania dziecka w obiekcie odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia, który zobowiązany jest do zapoznania uczestników zajęć z zasadami BHP danego obiektu oraz za ich egzekwowanie.

 

 1. W MOS Ełk zainstalowany jest monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie placówki oraz zabezpieczenie budynku Ośrodka przed innymi zagrożeniami.
  Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:

Zapis obrazu wizyjnego zarejestrowany jest przez okres  14 dni.

 

ROZDZIAŁ  10

Postanowienia końcowe

§14

 

 1. MOS Ełk może realizować inne zadania oświatowo – wychowawczo – sportowe zlecone przez organ prowadzący lub inne podmioty. Posiada roczny kalendarz imprez.

 

 1. Ośrodek może posiadać, własne logo oraz ceremoniał.

 

 1. MOS Ełk prowadzi i przechowuje dokumentację według odrębnych przepisów.

 

 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor Ośrodka informuje pracowników o istotnych sprawach placówki w formie pisemnych zarządzeń, wykładając
  je do wglądu.

 

 1. Wszyscy pracownicy Ośrodka zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się
  z zarządzeniami dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

 

 1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa oświatowego oraz wydane na jej podstawie akty prawne.

  §15

 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną w dniu 09.11.2017r.
 3. Traci moc Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku z dnia 29.02.2016 r.

Prawa autorskie © MOS 2016

Facebook