Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Czcionka:
A- A A+
GŁÓWNA / MOS / DOKUMENTY
MOS
DOKUMENTY

Załącznik nr 1/2017

do Uchwały nr 3/2017/2018

Rady Pedagogicznej MOS
z dnia 09.11.2017

 

STATUT

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO

W EŁKU

 

Tekst jednolity z dnia 09.11.2017 r

 

 ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

1.Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku zwany dalej Ośrodkiem jest pozaszkolną placówką oświatowo – wychowawczą prowadzoną przez Powiat Ełcki, działającą na podstawie:

poz. 2781 oraz z 2005r. nr 17, poz.141),

5)   Ustawy  Prawo  oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

 

 1. Ośrodek nosi nazwę „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku”. Siedzibą Ośrodka jest miasto Ełk kod 19-300, ul. Grunwaldzka 10.
 2. Ustalona nazwa Ośrodka używana jest w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej
  i pieczęciach. W innych przypadkach może być używany czytelny skrót nazwy, który brzmi: MOS Ełk.

 

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 

 1. MOS Ełk jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Powiat Ełcki
  z siedzibą  przy ul. Piłsudskiego 4, 19- 300 Ełk .

 

 1. Finansowanie jednostki określa ustawa o finansach publicznych.

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania Ośrodka

                                                                                                  §2

 1. Cele Ośrodka:

 

 1. Zadania Ośrodka:
 1. prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży,
 2. organizowanie:
 1. realizowanie programów edukacyjnych i wychowawczo – profilaktycznych,
 2. kształtowanie i rozwijanie u młodzieży postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, podejmowanie inicjatyw
  i pracy zespołowej oraz działań wolontariatu,
 3. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
  w Ośrodku oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Ośrodek,
 4. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb,
 5. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
 6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku może realizować zadania także poza swoją siedzibą.
 7. Formy współpracy z rodzinami wychowanków, szkołami, innymi instytucjami
  i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym:

10)   Uczestnicy zajęć w formie wolontariatu, pomagają w organizacji  imprez  sportowych,

eventów i innych uroczystości organizowanych przez  MOS Ełk.

 

ROZDZIAŁ 3

Organy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku

§3

 1. Organami MOS Ełk są:

 

 1. Organy MOS Ełk współdziałają ze sobą w realizacji statutowych zadań przy zapewnieniu swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji
  i uprawnień.
 2. Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do zapewnienia miejsca pracy obrad Rady Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Wychowanków.

 

 1. Dyrektor Ośrodka może wstrzymywać decyzje Rady Rodziców, jeżeli są one niezgodne ze statutem Ośrodka lub prawem.

 

 1. Rada Rodziców może pełnić funkcje opiniotwórcze i wnioskodawcze wobec Rady Pedagogicznej i dyrektora Ośrodka.

 

 1. Rada Wychowanków działa na zasadzie wolontariatu przy wydarzeniach organizowanych  i współorganizowanych przez  MOS Ełk.

 

 1. Samorząd Wychowanków może inicjować akcje wolontariatu związane z działalnością MOS Ełk oraz inne  wynikające  z bieżących potrzeb społecznych.

  Zadania Dyrektora MOS Ełk
  §4

§5

Zadania Rady Pedagogicznej.

Organem kolegialnym Ośrodka jest Rada Pedagogiczna, której kompetencje wynikają
z ustawy Prawo oświatowe Dz.U.2017.0.59 – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

 

 1. Rada Pedagogiczna zatwierdza:

 

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

§6

Rada Rodziców

1.    W Ośrodku działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków.

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z grup ćwiczebnych danego nauczyciela, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danej sekcji.

 

 1. W wyborach, o których  mowa  w   2  jednego  ucznia  reprezentuje  jeden  rodzic (opiekun  prawny).  Wybory   przeprowadza   się   na   pierwszym   zebraniu   rodziców  w każdym roku szkolnym.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:

  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o którym mowa w ust. 2.

 

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.

 

 1. Rada Rodziców może występować do dyrektora Ośrodka, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Ośrodka.

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną „Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku” obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Ośrodka,
  • na wniosek dyrektora opiniuje podjęcie w Ośrodku działalności przez stowarzyszenia lub inne organizację, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
   i opiekuńczej.

 

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, program ten ustala dyrektor Ośrodka w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 1. W celu wspierania działalności statutowej Ośrodka, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

 

 1. Cele i zadania Rady Rodziców:
  • współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Ośrodka,
  • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Ośrodka,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
  • współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz opiekuńczych Ośrodka,
  • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Ośrodka, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą.

 

 1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

 

 1. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję Ośrodka lub podległych jej pracowników a także przez Radę Pedagogiczną – prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora Ośrodka i ma prawo oczekiwać wyczerpującej pisemnej odpowiedzi.

 

 1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek Ośrodka. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie
  w trakcie realizacji przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

 1. Rada Rodziców może posługiwać się pieczęcią.                                                               Samorząd Wychowanków

§7

1. Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka.

 

 1. Organy Samorządu Wychowanków są reprezentantami ogółu wychowanków.

Organami Samorządu Wychowanków w MOS Ełk są:
1.Przewodniczący  Rady Wychowanków ,
2.Rada Samorządu Wychowanków.

 

 1. Radę Wychowanków tworzą kapitanowie wszystkich grup sportowych w MOS Ełk.

 

 1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Wychowanków określa regulamin uchwalany przez ogół uczestników. Organy Samorządu Wychowanków są jedynymi reprezentantami ogółu uczestników zajęć w Ośrodku.

 

 1. Samorząd Wychowanków uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka i przepisami prawa oświatowego.

 

 1. Samorząd Wychowanków może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Ośrodka,
  a w szczególności realizacji podstawowych praw uczestników zajęć:

 

 1. Wszystkie organy w MOS Ełk współpracują ze sobą w duchu porozumienia i tolerancji,
  w poszanowaniu praw poszczególnych organów do swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

 

 

ROZDZIAŁ  4

Organizacja pracy Ośrodka

 §8

 1. Podstawową jednostką organizacyjną MOS Ełk jest grupa złożona z dzieci
  i młodzieży, którzy uprawiają tę samą dyscyplinę sportu lub wykonują te same zadania. Organizację zajęć stałych określa tygodniowy rozkład zajęć Ośrodka.

 

 1. Grupy ćwiczebne dzielone są  ze  względu  na  stopień  zaawansowania  szkolenia:

 

 1. Nauczyciel prowadzący kwalifikuje, bądź w trakcie szkolenia może przenosić uczestników zajęć pod względem stopnia zaawansowania wyszkolenia, do poszczególnych grup ćwiczebnych po zasięgnięciu opinii rodziców. Liczba uczestników zajęć w grupie uzależniona jest od rodzaju grupy:
 1. Grupa pływacka może liczyć maksymalnie 15 osób a grupa lekkiej atletyki 25 osób.
 2. Tygodniowy wymiar zajęć dla grupy wynosi 4–8 godzin. Godzina zajęć lekcyjnych wynosi 45 minut. Tygodniowy wymiar zajęć dla grup zaawansowanych może zostać wydłużony do 10 godzin za zgodą dyrektora na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego.
 3. Jednostka zajęć sportowych nie może przekroczyć 3 godzin lekcyjnych.
 4. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny MOS Ełk, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
 5. Arkusz organizacyjny MOS Ełk na każdy rok zatwierdza Starosta Ełcki.
 6. MOS Ełk opracowuje własne programy i plany pracy.
 7. MOS Ełk prowadzi działalność jako placówka  Godziny pracy Ośrodka ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym, powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
 8. Zajęcia w grupach ćwiczebnych prowadzone są w dni robocze, zajęcia w formach okazjonalnych i masowych powinny być prowadzone również w dni ustawowo wolne
  od pracy.
 9. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonym na 5 dni pracy.  Czas pracy nauczyciela  niepełnozatrudnionego  proporcjonalnie zmniejsza  tygodniowy wymiar czasu pracy.

W ramach powyższego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany do realizacji następujących zadań:

1. zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio
z uczniami  albo na ich rzecz w wymiarze określonym w art. 42 ust 3 Karty Nauczyciela lub ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust 7  Karty Nauczyciela  tzw. pensum,

2. zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym,

3. tzw. innych czynności i zajęć wynikających  z zadań statutowych Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających
z potrzeb  i zainteresowań  wychowanków: udział w zawodach sportowych, eventach, uroczystościach  o charakterze patriotycznym, itp.

 

 1. Szczegółowe zasady organizowania imprez wyjazdowych (na zawody i zgrupowania sportowe) określa  Regulamin Organizacyjny Międzyszkolnego Ośrodka  Sportowego w Ełku.

 

ROZDZIAŁ  5

Nauczyciele i pracownicy  MOS  Ełk.

§9

 

 1. Zajęcia z uczestnikami prowadzą zatrudnieni nauczyciele. Zasady zatrudniania
  i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne

 

 1. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby – instruktorzy, trenerzy.

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę szkoleniowo wychowawczą realizując program szkolenia
  i wychowania w powierzonych mu grupach ćwiczebnych.

 

 1. Nauczyciel dba o prawidłowy przebieg procesu szkoleniowego poprzez:
  • prawidłowe planowanie zajęć szkoleniowych,
  • zapewnienie wychowankom bezpiecznych warunków podczas zajęć,
  • rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć,
  • właściwe wykorzystywanie sprzętu,
  • rzetelne i systematyczne dokumentowanie zrealizowanych zajęć,
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków,
  • stosowanie aktywizujących metod i form treningu,
  • zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii, lekomanii i paleniu tytoniu, reagowanie na naruszenie porządku prawnego, ustalenie przyczyn takiego zachowania oraz stosowanie środków zaradczych w stosunku do wychowanków na terenie MOS Ełk,
  • kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników zajęć.
  • wdrażanie przyjętego programu wychowawczo – profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele i pracownicy obsługują imprezy organizowane przez MOS Ełk.
 2. MOS Ełk zatrudnia pracowników administracyjni i obsługi.

ROZDZIAŁ 6
Uczestnicy Ośrodka

 §10

 1. Zasady rekrutacji uczestników zajęć:
  • uczestnikami stałych grup zajęć sportowych mogą być: dzieci i młodzież szkół z terenu Powiatu Ełckiego,
  • rekrutacje uczestników prowadzą nauczyciele danej sekcji sportowej:
   1. żeglarstwo – od 6 roku życia,
   2. pływanie – od 8 roku życia,
   3. wioślarstwo – od 12 roku życia,
   4. lekkiej atletyki – od 9 roku życia,

Uczestnik zajęć ma prawo odwołać się od decyzji nauczyciela do dyrektora. Dyrektor podejmuje decyzje w tej sprawie po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ  7

Prawa i obowiązki uczestników

§11

 

 1. Uczestnik MOS Ełk ma prawo:
  • uczestniczyć we właściwie zorganizowanym procesie szkolenia,
  • być traktowanym życzliwie i podmiotowo w procesie szkoleniowo – wychowawczym,
  • do poszanowania godności osobistej,
  • zgłaszać dyrektorowi, nauczycielom wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw wychowanków i być poinformowanym o sposobie ich załatwienia,
  • rozwijać zainteresowania i aspiracje w danej dyscyplinie sportu,
  • odwołać się od wymierzonej kary,
  • w przypadku naruszenia praw dziecka – uczestnik ma prawo złożyć skargę ustną lub pisemną do nauczyciela lub dyrektora Ośrodka.

Osoba, do  której  została  złożona skarga po rozpatrzeniu i wyjaśnieniu danej sytuacji

i w razie potwierdzenia naruszenia praw dziecka ma obowiązek zawiadomić odpowiednie organy.

 

 1. Uczestnik MOS Ełk ma obowiązek:
  • posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do uprawiania danej dyscypliny sportu,
  • systematycznie, punktualnie uczestniczyć w zajęciach,
  • usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach,
  • przestrzegać ogólnych zasad kultury współżycia w grupie,
  • dbać o własne bezpieczeństwo, zdrowie, higienę i rozwój,
  • szanować wspólne mienie, przestrzegać ustalonego ładu i porządku,
  • być zawsze przygotowanym do zajęć – posiadać strój do przebrania i obuwie sportowe,
  • okazywać szacunek nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi zatrudnionym w MOS Ełk,
  • przestrzegać ustaleń władz MOS Ełk i trenerów, postanowień Statutu Ośrodka
   i wewnętrznych regulaminów oraz dbać o dobre imię Ośrodka,
  • godnie reprezentować MOS Ełk na spotkaniach sportowych, w rozgrywkach, respektować zasady rywalizacji, okazywać szacunek dla przeciwnika i decyzji sędziego.

 

 1. Uczestnikom MOS Ełk zakazuje się:

 

ROZDZIAŁ   8

Nagrody i kary

 §12

 

 1. Uczestnik zajęć w Ośrodku może otrzymać nagrodę za:
  • osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych,
  • szczególnie wyróżniające się zachowanie,
  • nienaganną frekwencję,
  • działalność na rzecz Ośrodka,
  • dzielność i odwagę.
 2. Rodzaje nagród dla uczestników zajęć:
  • pochwała nauczyciela wobec grupy ćwiczących,
  • pochwała dyrektora wobec grupy ćwiczących,
  • pochwała dyrektora wobec uczestników całego Ośrodka,
  • dyplom uznania,
  • list pochwalny do szkoły i rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika zajęć,
  • nagroda rzeczowa.
 3. Dyrektor umożliwia pracownikom i wychowankom rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka. Wszystkie konflikty i spory dotyczące wychowanka powinny być rozpatrywane w jego obecności z wzajemnym poszanowaniem praw stron konfliktu.
 4. W przypadku udowodnienia winy uczestnik zajęć może otrzymać karę za: 

  nieprzestrzeganie obowiązków uczestnika, posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających na terenie Ośrodka lub w czasie imprez organizowanych przez Ośrodek,

 1. Uczestnik zajęć może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedna karę.
  Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej uczestnika. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby nie krótszy niż pół roku na wniosek nauczyciela, Rady Rodziców lub Samorządu Wychowanków.
 2. Rodzaje kar :
  • upomnienie nauczyciela- trenera prowadzącego grupę,
  • upomnienie lub nagana dyrektora Ośrodka udzielone w obecności rodziców,
  • zakaz udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez Ośrodek do
   momentu zniesienia kary przez dyrektora Ośrodka na wniosek nauczyciela,
  • zakaz reprezentowania Ośrodka do momentu zniesienia kary przez dyrektora
   Ośrodka na wniosek nauczyciela,
  • przeniesienie do równoległej grupy w Ośrodku.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora Ośrodka do skreślenia wychowanka z listy uczestników zajęć w przypadku:
  • otrzymania kary za rozprowadzanie środków odurzających na terenie Ośrodka lub
   w czasie imprez organizowanych przez Ośrodek,
  • otrzymania kary za wykroczenie zagrażające życiu, zdrowiu innych członków społeczności Ośrodka,
  • otrzymanie kary za zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej,
   kradzież lub celowe niszczenie mienia na terenie Ośrodka lub w czasie imprez
   organizowanych przez Ośrodek.
 4. Konflikty między wychowankami rozstrzygają: nauczyciele lub dyrektor Ośrodka.
 5. Konflikt między nauczycielem i wychowankiem rozstrzyga dyrektor Ośrodka.
 6. W przypadku otrzymania kary w ciągu 14 dni uczestnik lub jego rodzice ( opiekunowie prawni) mają prawo odwołać się do:
  • dyrektora Ośrodka, gdy kara została udzielona przez nauczyciela,
  • do organu prowadzącego, gdy kara została udzielona przez dyrektora Ośrodka,
  • Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego, gdy kara została udzielona przez dyrektora Ośrodka a dotyczy przeniesienia do innej grupy ćwiczebnej lub skreślenia z listy uczestników zajęć.

 

ROZDZIAŁ  9
Warunki pobytu dzieci i młodzieży w MOS Ełk

 §13

 1. Uczestnicy grup ćwiczebnych korzystają z urządzeń, sal i obiektów oświatowych dopuszczonych do eksploatacji dla potrzeb oświatowych pod nadzorem nauczyciela.

 

 1. Miejscem zajęć dla poszczególnych sekcji działających w MOS Ełk jest:
  • sekcja wioślarska – obiekty MOS Ełk przy ul. Grunwaldzkiej 10, akwen Jeziora Ełckiego,
   w okresie zimowym sale gimnastyczne ełckich szkół publicznych.
  • sekcja żeglarska – obiekty MOS Ełk przy ul. Grunwaldzkiej 10, akwen Jeziora Ełckiego,
   w okresie zimowym sale  gimnastyczne ełckich szkół publicznych,
  • sekcja lekkoatletyczna – obiekty MOS Ełk przy ul. Grunwaldzkiej 10, stadion miejski  przy ul. Piłsudskiego i stadion im. K. Skolimowskiej  przy ZS  Nr 1 w Ełku    11 Listopada  24,
  • sekcja pływacka – obiekty  MOS Ełk przy ul. Grunwaldzkiej 10, obiekty MOSiR w Ełku ul. Pilsudskiego 29, akwen Jeziora Ełckiego,
  • w ramach realizacji zajęć wynikających z planu pracy poszczególnych sekcji zajęcia biegowe mogą być przeprowadzone w

 

 1. Za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpiecznego przebywania dziecka w obiekcie odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia, który zobowiązany jest do zapoznania uczestników zajęć z zasadami BHP danego obiektu oraz za ich egzekwowanie.

 

 1. W MOS Ełk zainstalowany jest monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie placówki oraz zabezpieczenie budynku Ośrodka przed innymi zagrożeniami.
  Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:

Zapis obrazu wizyjnego zarejestrowany jest przez okres  14 dni.

 

ROZDZIAŁ  10

Postanowienia końcowe

§14

 

 1. MOS Ełk może realizować inne zadania oświatowo – wychowawczo – sportowe zlecone przez organ prowadzący lub inne podmioty. Posiada roczny kalendarz imprez.

 

 1. Ośrodek może posiadać, własne logo oraz ceremoniał.

 

 1. MOS Ełk prowadzi i przechowuje dokumentację według odrębnych przepisów.

 

 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor Ośrodka informuje pracowników o istotnych sprawach placówki w formie pisemnych zarządzeń, wykładając
  je do wglądu.

 

 1. Wszyscy pracownicy Ośrodka zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się
  z zarządzeniami dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

 

 1. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego jej składu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa oświatowego oraz wydane na jej podstawie akty prawne.§15
 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną w dniu 09.11.2017r.
 3. Traci moc Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku z dnia 29.02.2016 r.

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Ełku
na rok szkolny 2021/2022

Wstęp
Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w MOS Ełk opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i radę wychowanków, wynikających
z przyjętej w placówce koncepcji pracy. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem ośrodka. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych placówki jest współpraca całej społeczności oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w placówce, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą placówki, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z wychowanków oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie wychowanków w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania
z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do wychowanków, rodziców i nauczycieli instruktorów.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku placówki, z uwzględnieniem:
• wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
• wniosków sformułowanych przez radę rodziców,
• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla placówki (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, wychowanków, rodziców).
Podstawowym celem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału placówki.
Podstawowe zasady realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:
• powszechną znajomość założeń programu – przez wychowanków, rodziców
i wszystkich pracowników placówki,
• zaangażowanie wszystkich podmiotów społeczności placówki i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
• respektowanie praw wszystkich członków społeczności placówki oraz kompetencji organów placówki (dyrektor, rada rodziców, rada wychowanków),
• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
• inne (ważne dla placówki, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

I. Misja placówki
Misją placówki jest rozwijanie świadomości i wrażliwości wychowanków na zdrowy styl życia oraz kształtowanie postaw i zachowań niezbędnych do twórczego wykorzystania czasu wolnego. Placówka zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju wychowanków w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym i w szczególności fizycznym. Misją placówki jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości oraz inspirowanie wychowanków do aktywności ruchowej w zgodzie z ich możliwościami i potrzebami. Misją placówki jest także stworzenie poczucia bezpieczeństwa wychowankom poprzez działania zgodne z literą prawa oraz poszanowanie wolności i godności osobistej.

II. Sylwetka wychowanka

Dążeniem MOS Ełk jest przygotowanie wychowanków do efektywnego funkcjonowania
w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Wychowanek posiada następujące cechy:
• kieruje się w życiu zasadami etyki, moralności a w rywalizacji sportowej zasadami fair play,
• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
• szanuje siebie i innych,
• jest odpowiedzialny,
• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
• zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
• jest tolerancyjny,
• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji,
• jest ambitny,
• jest kreatywny,
• jest odważny,
• jest samodzielny,
• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
• jest odporny na niepowodzenia,
• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

III. Cele ogólne
Działalność wychowawcza w placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych oraz efektywną pracę na rzecz wyników sportowych,
2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi wychowanków, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
1) współdziałanie całej społeczności placówki na rzecz kształtowania u wychowanków wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce wychowanka,
2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
3) współpracę z rodzicami lub opiekunami wychowanków w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
4) wzmacnianie wśród wychowanków więzi z placówką oraz społecznością lokalną,
5) kształtowanie przyjaznego klimatu w placówce, budowanie prawidłowych relacji na wszystkich płaszczyznach,
6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów,
7) kształtowanie u wychowanków postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu wychowanków w życiu społecznym,
8) przygotowanie wychowanków do aktywnego uczestnictwa w kulturze sportu,
9) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych, sportowych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w placówce polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli z zakresu promocji zdrowia, sportu i zdrowego stylu życia.
Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów i nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych wychowanków,
3) kształtowanie u wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
5) prowadzenie wewnętrznego doskonalenia kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania wewnętrznej interwencji profilaktycznej,
6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego,
7) Działania na niwie sportu,rozwoju zdrowej rywalizacji sportowej.

Działalność informacyjna w placówce polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli
oraz innych pracowników szkoły.
Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
3) przekazanie informacji wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
4) informowanie wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
Działalność profilaktyczna obejmuje:
1) przeciwdziałanie fizycznym i psychicznym następstwom zdalnego nauczania wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
2) wspieranie wszystkich wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
3) wspieranie wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
4) wspieranie wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:
1) realizowanie wśród wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
i satysfakcji życiowej,
3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez wychowanków zachowań ryzykownych,
5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:
• wspomaganie rozwoju wychowanka w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
• przygotowanie wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej,
• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:
• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w placówce – wrzesień,
• zapobieganie covid 19, respektowanie i przestrzeganie wytycznych i zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki – cały rok szkolny,
• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do placówki – wrzesień,
• promowanie zdrowego stylu życia – cały rok szkolny,
• kształtowanie nawyków prozdrowotnych – cały rok szkolny,
• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu
i narkotyków) – cały rok szkolny,
• eliminowanie z życia placówki agresji i przemocy rówieśniczej – cały rok szkolny,
• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji – październik,
• wzmacnianie poczucia własnej wartości wychowanków, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość – cały rok szkolny,
• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem – cały rok szkolny.

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych
1. Dyrektor placówki:
• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w placówce,
• sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej placówki,
• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji zawodników,
• stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji o profilu sportowym,
• współpracuje z radą pedagogiczną oraz radą wychowanków, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
• nadzoruje zgodność działania placówki ze statutem, w tym dba o przestrzeganie praw uczniów, kompetencji organów placówki,
• nadzoruje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.

2. Rada pedagogiczna:
• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej placówki i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
w porozumieniu z Radą rodziców,
• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
• uczestniczy w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
• uczestniczy w ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

3. Nauczyciele:
• współpracują ze sobą w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą
w realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
• reagują na obecność w placówce osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla wychowanków,
• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień wychowanków,
• przestrzegają obowiązujących w placówce procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń sportowo –wynikowych,
• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
• rozmawiają z wychowankami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy wychowanka.

4. Rodzice:
• współtworzą program wychowawczo-profilaktyczny,
• uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez placówkę,
• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w placówce,
• współpracują z nauczycielami prowadzącymi zajęcia,
• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
• Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

5. Rada wychowanków:
• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego wychowanków placówki, działalnościsportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska ,
• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
• dba o dobre imię i honor placówki oraz wzbogaca jej tradycję,
• może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
V. Kalendarz uroczystości MOS Ełk
• Dzień Edukacji Narodowej,
• Narodowe Święto Niepodległości,

• Spotkanie opłatkowe połączone z podsumowaniem sezonu,
• Uchwalenie Konstytucji 3 Maja,
• Otwarcie sezonu startowego.

VI. Szczegółowe cele wychowawcze
OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań wychowanków.
2. Wszyscy wychowankowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.
3. Poprawa frekwencji wychowanków na zajęciach. 90% wychowanków systematycznie realizuje zajęcia sportowe.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO
1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
Wszyscy nauczyciele przeprowadzą zajęcia sprzyjające kształtowaniu postaw sportowych.
2. 100% wychowanków jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia
a zdrowiem.
OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO
1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
2. 100% wychowanków potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.
3. 90% wychowanków potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.
OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO
1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w placówce norm i wartości.
2. Nauczyciele zapoznają wychowanków i rodziców z systemem wartości przyjętych
w koncepcji pracy placówki oraz regulacjami prawa wewnętrznego.
3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami placówki i wychowankami. 90% wychowanków w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych w placówce wartości.

VII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
1) obserwację zachowań wychowanków i zachodzących w tym zakresie zmian,
2) analizę dokumentacji,
3) rozmowy z rodzicami,
4) wymianę spostrzeżeń nauczycieli,
5) analizy przypadków.
Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną MOS Ełk w dniu 29 września 2021 r.

Prawa autorskie © MOS 2016

Facebook